STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn
1
KLFTD
Hà Nội
2
DLHK
02
Hà Nội
31/08/2015
3
DLHK
01
Hà Nội
31/08/2015
4
NHTD
01
Hà Nội
21/02/2016
5
DLHK
01
Hà Nội
29/02/2016
6
DLHK
02
Hà Nội
21/02/2016
7
NHTD
01
Duyên Hải
29/02/2016
8
NHTD
32
Theo tỉnh được phân công
21/02/2016
9
NHTD
05
Miền Bắc (theo tỉnh)
21/02/2016
10
TMN
01
Hà Nội
29/02/2016
11
VP
01
Hà Nội
31/08/2015
12
GOLFNET
01
Hà Nội
15/11/2015
13
GOLFNET
01
Hà Nội
29/02/2016
14
GOLFNET
05
Hà Nội
31/07/2015
15
GOLFNET
01
Hà Nội
29/02/2016
16
BVHT
02
Hà Nội
15/11/2015
17
DLHK
05
Hà Nội
30/10/2015
18
DLHK
01
Hà Nội
14/10/2015
19
DLHK
02
Hà Nội
30/04/2015
20
DLHK
01
Hà Nội
29/02/2016
21
DLHK
01
Hà Nội
30/06/2015
22
DLHK
02
Hà Nội
30/03/2015
23
24
XKLĐ
01
Hà Nội
30/03/2015
25
GOLF
01
Hà Nội
30/03/2015
26
XKLD
05
Hà Nội
15/11/2015
27
BVHT
05
Hà Nội
31/08/2015
28
BVHT
01
Hà Nội
10/05/2015
29
XKLD
05
Hà Nội
15/11/2015