Thông báo từ ĐHĐCĐ Công ty cổ phần liên doanh đầu tư quốc tế FLC ( Mã CK: KLF) về việc thông qua miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với ông Phạm Anh Tuấn và bầu ông Nguyễn Thiện Phú làm trưởng ban kiểm soát thay thế ông Phạm Anh Tuấn

Theo đó, ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế FLC quyết nghị:

 

  Điều 1: Thông qua việc đổi tên Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế FLC thành Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF. Thời điểm có hiệu lực kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận.

 

  Điều 2: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Thời điểm có hiệu lực kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận.

 

  Điều 3: Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Phạm Anh Tuấn, miễn nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát đối với ông Trần Thế Anh.

 

  Điều 4: Bầu ông Nguyễn Thiện Phú làm trưởng ban kiểm soát thay thế ông Phạm Anh Tuấn, bầu bà Nguyễn Thị Hoàng Anh là thành viên ban kiểm soát thay thế ông Trần Thế Anh kể từ ngày 09/12/2013

 

-  Thông tin về ông Nguyễn Thiện Phú tại đây.

 

-  Thông tin về bà Nguyễn Thị Hoàng Anh tại đây.

 

-   Chi tiết nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại đây.

 

FLC GLOBAL News