Thành viên HĐQT

 

                                             

 Trình độ, năng lực:

 Thạc sỹ ngành Luật

 

  Vị trí, chức vụ:

Thành viên HĐQT – Công ty Cổ Phần Liên Doanh Đầu Tư Quốc tế KLF

                                                                                                                                    

 

 

Ông Trần Thế Anh

Thành viên HĐQT - KLF Global