Ông TRẦN THẾ ANH

Thành viên HĐQT

 

                                             

 Trình độ, năng lực:

 Thạc sỹ ngành Luật

 

  Vị trí, chức vụ:

  - Thành viên Hội đồng quản trị – Công ty cổ phần Liên     doanh Đầu tư Quốc tế KLF

                                                                                                                                    

 

 

Ông Trần Thế Anh

Thành viên HĐQT - KLF Global

Phó Tổng Giám đốc - Tập Đoàn FLC.

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm - Dịch vụ
Hotlines

Milk        : 024 3795 3001

Travel     : 091 3333 777

Đối tác và khách hàng