Thành viên HĐQT

  Thành viên HĐQT KLF Global

Trình độ, năng lực:

Cử nhân Luật kinh tế.

 

Vị trí, chức vụ:

Thành viên HĐQT – Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF