Ông NGUYỄN THANH BÌNH

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc

 

 

Ông Nguyễn Thanh Bình,

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

 

 

Trình độ/năng lực: 
Kỹ sư Điện tử - Viễn thông (ĐHBK Hà Nội)

Vị trí/chức vụ:
Chủ tịch HĐQT kiêmTổng Giám Đốc – Công ty Cổ phần Liên Doanh Đầu Tư Quốc Tế KLF.



 

Sản phẩm - Dịch vụ
Hotlines

Milk        : 024 3795 3001

Travel     : 091 3333 777

Đối tác và khách hàng