Chủ Tịch HĐQT

 

 

Ông Nguyễn Thanh Bình,

Chủ tịch HĐQT

 

 

Trình độ/năng lực: 
Kỹ sư Điện tử - Viễn thông (ĐHBK Hà Nội)

Vị trí/chức vụ:
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Liên Doanh Đầu Tư Quốc Tế KLF.