Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

          Ông NGUYỄN ĐỨC CÔNG

   Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc KLF Global

      

Trình độ năng lực:

 

 Kỹ Sư Công nghệ Hóa - Đại Học Bách Khoa Hà Nội

 

Vị trí Chức vụ:

 

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc – Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF