Phó Tổng Giám đốc

          Ông Nguyễn Đức Công

            Phó Tổng Giám đốc KLF Global

      

Trình độ năng lực:

 

 Kỹ Sư Công nghệ Hóa - Đại Học Bách Khoa Hà Nội

 

Vị trí Chức vụ:

 

Phó Tổng Giám đốc – Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF