Ông LÊ TÂN SƠN

Thành viên HĐQT

 

Ông Lê Tân Sơn

Thành viên HĐQT KLF Global

Trình độ, năng lực:

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

 

Vị trí/Chức vụ:

Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF

 

 

Sản phẩm - Dịch vụ
Hotlines

Milk        : 024 3795 3001

Travel     : 091 3333 777

Đối tác và khách hàng