Thành viên HĐQT 

                                                                                                                           

Trình độ, năng lực:
Cử nhân Luật Kinh tế (Đại học Luật Hà Nội)

Vị trí/Chức vụ:
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF

 

Lĩnh vực chuyên môn:

Xuất khẩu lao động, tư vấn du học
 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị My Lan

 Thành viên HĐQT