Lượt xem: 297

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản


Thông tin tài liệu

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Giới thiệu:

Công ty Cổ Phần Liên Doanh Đầu Tư Quốc Tế KLF xin trân trọng gửi Quý Cổ Đông tài liệu lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

TO TRINH 07 HDQT - BAU BO SUNG TVHDQT.pdf 

PHIEU LAY Y KIEN BANG VAN BAN.pdf

DU THAO QUY CHE BAU CU.pdf 

DU THAO NGHI QUYET DHDCD.pdf

Sản phẩm - Dịch vụ
Hotlines

Milk        : 024 3795 3001

Travel     : 091 3333 777

Đối tác và khách hàng