Lượt xem: 192

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (vòng 2)


Thông tin tài liệu

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (vòng 2)

Giới thiệu:

Công ty CP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF trân trọng gửi Quý Cổ đông tài liệu lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT (Vòng 2)

TT 08 Vv BAU BO SUNG TV HDQT.pdf

PHIEU LAY Y KIEN CO DONG BANG VAN BAN V2.pdf

TRICH NGANG TT UNG VIEN TV HDQT.pdf

DU THAO NGHI QUYET DHDCD.pdf

Sản phẩm - Dịch vụ
Hotlines

Milk        : 024 3795 3001

Travel     : 091 3333 777

Đối tác và khách hàng