Lượt xem: 166

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các tài liệu khác có liên quan


Thông tin tài liệu

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các tài liệu khác có liên quan

Giới thiệu:

 

·      Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 30/10/2018;

/upload/20696/fck/files/BIEN BAN KIEM PHIEU BIEU QUYET.pdf

·      Nghị quyết số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ-KLF ngày 30/10/2018 của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

/upload/20696/fck/files/FILE UPWEB - NQ03 DHDCD.pdf

·      Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐQT-KLF ngày 30/10/2018 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Thanh Bình.

/upload/20696/fck/files/NQ 10 - HĐQT CHAP THUAN DE NGHI THOI GIU CHUC VU CT VA TV HĐQT.pdf

·      Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐQT-KLF ngày 30/10/2018 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

/upload/20696/fck/files/FILE UPWEB - NQ 11-HDQT.pdf

Sản phẩm - Dịch vụ
Hotlines

Milk        : 024 3795 3001

Travel     : 091 3333 777

Đối tác và khách hàng